Starostlivosť o študentov

Štipendiá 

Trenčianska univerzita A. Dubčeka poskytuje študentom prostredníctvom Referátu sociálnej starostlivosti:

  • sociálne štipendium
  • motivačné štipendium

Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium sa priznáva študentovi na základe žiadosti , ktorá musí byť v písomnej forme. Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať.

Najmenšia možná výška štipendia je 10 eur.

Maximálna výška štipendia študenta

  • študujúceho v mieste trvalého bydliska
    (okruh do 29 km od sídla vysokej školy)  je 225 eur.
  • študujúceho mimo miesta trvalého bydliska
    (okruh od 30 km a viac od sídla vysokej školy)  je 270 eur.

Základné informácie o priznávaní sociálneho štipendia,  doklady a potvrdenia potrebné k doloženiu k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia ako aj tlačivo žiadosti nájdete na internetovej stránke www.tnuni.sk – v sekcii sociálna starostlivosť.

 

Motivačné štipendiá

     Motivačné štipendium môže vysoká škola študentom priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

 

Podmienky a spôsob poskytovania štipendií nájdete v Štipendijnom poriadku TnUAD zverejnenom na internetovej stránke www.tnuni.sk – pre študentov -   sekcia štipendiá.

 

Poskytnutie pôžičky

   Vysokoškoláci  prvého  vysokoškolského  štúdia   v  dennej a externej forme môžu požiadať

o poskytnutie pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu. Podrobnejšie informácie o možnostiach čerpania pôžičky nájdete na internetovej stránke: www.spf.sk.

 

Kontakt na referát sociálnej starostlivosti o študentov:

Bc. Zuzana Misárošová

č. tel.: 032/74 00 173

e-mail: zuzana.misarosova@tnuni.sk

 

Viera Hudáčková

č. tel.:  032/74 00 172

e-mail: viera.hudackova@tnuni.sk

 

Úradné hodiny referátu sociálnej starostlivosti o študentov:

Pondelok:       7.00 – 10.00 hod.

Utorok:           7.00 – 10.00 hod.

Streda:           7.00 – 10.00 hod.

Štvrtok:           7.00 – 10.00 hod.

Piatok:            nestránkový deň