Stratégia a rozvoj

Prorektor pre investície, stratégiu a rozvoj zastupuje rektora tým, že plánuje, organizuje, vedie a kontroluje oblasť stratégie a rozvoja kvality, ako aj informatizácie a manažmentu znalostí, internej evaluácie, komplexnej akreditácie, rozvoja dobrej kreatívnej praxe, vrátane včzieb medzi výskumnou, vzdelávacou a podnikateľskou činnosťou, v súlade s poslaním, víziou a dlhodobým zámerom TnUAD.

Prorektorovi pre investície, stratégiu a rozvoj organizačne priamo podliehajú útvary:

  • Referát rozvojových projektov
  • Univerzitná knižnica
  • Centrum informačných technológií