Ubytovanie študentov TnUAD v akademickom roku 2012/2013

Milí študenti.

V sekcii ubytovanie sa môžete dozvedieť kritériá pre ubytovanie študentov TnUAD (dole), návod na vyplnenie žiadosti o ubytovanie, termín na podanie žiadosti, neskôr následne pokyny a ceny konkrétnych ubytovacích zariadení k ubytovaniu a výsledky  výberových kôl  žiadostí na akademický rok 2012/2013.

V sekcii Ubytovanie sa tiež nachádza Zoznam ubytovacích zariadení pre študentov TnUAD (dole), kde sa dozviete bližšie informácie o ubytovni a kapacitu zariadenia.

 

Upozorňujeme študentov, že na každý akademický rok si musia podať novú žiadosť o ubytovanie, nakoľko celková kapacita ubytovacích zariadení v Trenčíne je menšia ako je záujemcov o ubytovanie. Preto musí univerzita každoročne z prihlásených študentov robiť výberové konanie, ktoré sa koná v 2 termínoch. Pokračujúce ročníky majú výberové konanie v júni na záver akademického roka a novoprijatí študenti začiatkom septembra.

 

Študenti Fakulty priemyselných technológii v Púchove (okrem Katedry priem. dizajnu) žiadosti podávajú len správcovi Študentského domova v Púchove, ktorý prideľuje ubytovanie v akad. r. 2012/13 bez výberového konania z dôvodu dostatočných ubytovacích kapacít na internáte. Záujemcovia o internát v Púchove dostanú informácie priamo v Študentskom domove Púchov, alebo na tel.č. 042/4613848.

 

Návod na vyplnenie žiadosti o ubytovanie:

pre študentov 1. ročníkov (novoprijatí)budete sa riadiť pokynmi v Rozhodnutí o prijatí na štúdium, kde bude uvedený aj termín dokedy podať žiadosť. Výsledok výberového konania žiadostí o ubytovanie bude zverejnený v tejto sekcii „ubytovanie“ v 2. septembrovom týždni. Podrobné informácie ako podať žiadosť o ubytovanie si pozrite dole v Pokynoch pre vypĺňanie žiadostí o ubytovanie pre 1. ročníky (novoprijatí) .

Upozornenie: študenti prijatí do 1. ročníka II. a III. stupňa denného štúdia zadávajú žiadosť podľa pokynov pre 1. ročníky a nemajú nárok na bodové zvýhodnenie za prospech. Žiadosť o ubytovanie zadávajú do AIS až po doručení Rozhodnutia o prijatí na štúdium.

 

pre študentov 2. a vyšších ročníkov – žiadosť si musíte podať každý rok a návod nájdete v Pokynoch pre vypĺňanie žiadostí o ubytovanie pre 2. a vyššie ročníky (dole). Termín na podanie žiadosti: do 08.06.2012

 

Prideľovanie ubytovacích miest sa koná v dvoch výberových kolách:

I. kolo :  ubytovanie študentov v 2. a vyšších rokoch štúdia – výsledky do 20.06.2012

 

II. kolo : ubytovanie študentov v 1. roku štúdia (novoprijatí a 1. ročník II. a III. stupeň)  -

               výsledky zverejníme v druhom septembrovom týždni 2012

 

Zloženie Komisie pre ubytovanie študentov na akad. r. 2012/2013:

- predseda: Viera Hudáčková, referát sociálnej starostlivosti o študentov TnUAD 

- ďalší členovia: za FSEV                          Nikoleta Laurincová

                             za FŠT                            Ing. Dušan Bednárik

                             za FZ                               Katarína Budincová

                             za Katedru politológie   Michal Garaj

Zoznamy ubytovaných študentov – výsledky výberových kôl a pokyny k ubytovaniu budú následne zverejnené na webovej stránke TnUAD, v tejto sekcii -Ubytovanie.

Kontakt:

TnUAD, Študentská 2, TN, budova C

Referát sociálnej starostlivosti o študentov

Hudáčková Viera

tel.: 032/7400 172
e-mail: viera.hudackova@tnuni.sk

Možnosť prechodného ubytovania pre externých študentov.

Naša univerzita má zmluvu o ubytovávaní študentov TnUAD s ubytovacím zariadením

Ubytovňa Janka na adrese Súvoz 1, Trenčín. Bližšie informácie o zariadení nájdete na stránke www.ubytovnajanka.sk

V prípade záujmu o prechodné ubytovanie sa môžete informovať na tel. č.:

  • 032/2814235 - recepcia
  • 0904/248806 - p. Kapuš
  • 0918/661234 - p. Slabeňák