Vysvetlivky a skratky

VYSVETLIVKY A SKRATKY
TnUAD - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT   - Fakulta špeciálnej techniky
FM    - Fakulta mechatroniky
FPT   - Fakulta priemyselných technológií
FSEV - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
UPaHV - Ústav prírodných a humanitných vied (celouniverzitné katedry)
FZ     - Fakulta zdravotníctva

KM  - Katedra matematiky
KF   - Katedra fyziky
KJ   - Katedra jazykov
KTV - Katedra telesnej výchovy
KPP - Katedra pedagogiky a psychológie
R     - Rektorát
VILA - Spoločné pracovisko UACh SAV
          TnUAD a RONA,a.s/VILA/

Skratky použité v učebných plánoch
P - prednáška
C - cvičenie
L - laboratórne cvičenie
K - konzultácie
ukonč.  ukončenie predmetu
z   - zápočet
s   - skúška
klz - klasifikovaný zápočet
ZS  - zimný semester
LS  - letný semester