• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

    Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

  • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Projekty

Zoznam výskumných projektov 2009

DOḾCE V͝SKUMNÉ

Fakulta mechatroniky

agentúra

č. projektu

názov

riešiteľ

od

do

financie 08 v tis. 

VEGA

1/4056/07

Analýza a syntéza mechatronických systémov...

Boršč Michal

2007

2009

65

VEGA

1/4081/07

Optické spojovacie siete pre paralelné počítačové architektúry.na báze prepínačov MOEMS..

Plander Ivan

2007

2009

63

VEGA

2/7099/7

Prostriedky pre návrh, modelovanie a simuláciu.mikro-elektromechanických štruktúr a mechanizmov (MENS)..

Harťanský René

2007

2009

54

VEGA

1/0200/08

Moderné elektronické metódy vzdelávania participujúce na rozvoji environmentálne orientovanej teritoriálnej kohézii ako novej kvality environmentálneho prostredia.

Maga Dušan

2008

2010

80

KEGA

3/5162/07

Digitalizácia ako forma ochrany kultúrneho dedičstva a jej aplikácia v edukačnom procese

Janošcová, Renata

2007

2009

3

AV

4/0022/07

Radarový monitoring v priestoroch letiska pre zvýšenie bezpečnosti leteckej prevádzky

Tkáč Jozef

2007

2009

900

AV

 4/0024/07

Výskum vlastností aktívnych filtrov pre elektrické hnacie vozidlá mestských dráh

Ráček Vladimír

2007

2009

220

 

 

 

spolu

 

 

1 699

Fakulta špeciálnej techniky

agentúra

č. projektu

názov

riešiteľ

od

do

financie 08 v tis. 

VEGA

1/0421/08

Výskum možnosti využitia  nekovových a kompozitných materiálov pri výrobe akčných členov na výrobnej technike

Barborák Oto

2008

2010

67

VEGA

1/0407/08

Vývoj výroby zlievarenských foriem komplexných tvarov z pieskových vytvrdených zmesí pre bezmodelový spôsob formovania, výskum charakteru vzájomných interakcií nástroj-formovacia zmes

Šandora Jozef

2008

2010

21

VEGA

1/4118/07

Výskum technologických možností spevňovania pancierových plechov.v kritických zónach...

Híreš Ondrej

2007

2009

54

VEGA

1/4120/07

Výskum rekryštalizačných vlastností a - Mosadze....

Mčsiar Harold

2007

2009

42

VEGA

1/4134/07

Mikromodelovanie a počítačové simulácie materiálov a.mikroštruktúr so zameraním na ich praktické využitie...

́č Vladimír

2007

2009

95

VEGA

1/4152/07

Nové koncepcie piestových prevodníkov so zvýšenými technickými.parametrami na báze ekologických kvapalín...

Turza Jozef

2007

2009

133

MVTS

COST/ TUAD/08

Modelovanie a počítačové simulácie komponentov rtg. systémov

 Íč Vladimír

2008

2011

200

 

 

 

spolu

 

 

612

Fakulta priemyselných technológií

agentúra

č. projektu

názov

riešiteľ

od

do

financie 08 v tis. 

VEGA

1/0157/08

Analýza šírenia vád a separácií v pneumatikách u osobných automobilov pri dynamickom zaťažení

Vavro Ján

2008

2010

146

VEGA

1/0209/08

Vplyv vlastností povrchu nanovrstiev pripravených metódou sól-gél na ich senzorické vlastnosti

Plško Alfonz

2008

2010

97

VEGA

1/4601/07

Nové prístupy k strategickému riadeniu priemyselných podnikov...

Štefánik Ján

2007

2009

37

KEGA

3/5178/07

Multimediálna podpora a koncepcia predmetu Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve

Slabeycius, Juraj

2007

2009

335

AV

4/2009/08

Diagnostika procesu miešania gumárenských zmesí s cieľom optimalizácie ich úžitkových vlastností

Koštial  Pavol

2008

2010

400

AV

4/2010/08

Aplikácia metodiky optimalizácie podmienok testovacích kritérií automobilných plášťov /guma-kord/ k vyhodnoteniu ich pevnostej bezpečnosti a spoľahlivosti

Vavro Ján

2008

2010

200

AV

4/2011/08

Diagnostika materiálových a mechanických vlastností laminátových kompozitov pre aplikácie v doprave.

Letko Ivan

2008

2010

350

AV

4/2012/08

Substitúcia vulkanizačných činidiel a zmčkčovadiel novými účinnejšími s využitím domácej surovinovej bázy

Macho Vendelín

2008

2010

1 050

AV

4/2013/08

Identifikácia  vád a separácií v pneumatikách u osobných automobilov pri dynamickom zaťažení

Vavro Ján

2008

2010

170

AV

4/2014/08

Ekologizácia výroby polymérnych materiálov a ich fyzikálno mechanické vlastnosti

Pajtášová Mariana

2008

2010

350

 

 

 

spolu

 

 

3 135

Fakulta sociálno-ekonom. vzťahov

agentúra

č. projektu

názov

riešiteľ

od

do

financie 08 v tis. 

VEGA

1/0812/08

Energetická politika Ruskej federácie, strategický determinant zvyšovania konkurencieschopnosti ruského ekonomického komplexu.

Mečár Miroslav

2008

2010

66

VEGA

1/0831/08

Flexibilita trhu práce v podmienkach rozvoja znalostnej ekonomiky

Strunz Herbert

2008

2010

57

VEGA

1/0414/08

Hodnotenie efektívnosti  poisťovní v Slovenskej a Českej republike metódou analýzy obalu dát

Grmanová Eva

2008

2010

32

VEGA

1/0326/08

Nezamestnanosť a kriminalita v SR

Holomek Jaroslav

2008

2010

26

VEGA

1/4564/07

Zahranično-ekonomické vzťahy SR s Ruskom a ostatnými.štátmi SNŠ..

Mečár Miroslav

2007

2009

61

MVTS

Rus/SR/TUAD/08

Stratégia výberu manažérskych metód a techník pri riadení medzinárodných tímov.

Tomanovičová Jana

2008

2010

50

 

 

 

spolu

 

 

292

Celouniverzitné pracoviská:

VILA, Katedra kavlity, metrológie a inovácií

agentúra

č. projektu

názov

riešiteľ

od

do

financie 08 v tis. 

AV

4/0025/07 

Meranie a výpočet vzniku a relaxácie napčtí v sklenených výrobkoch pri ich tvarovaní a chladení.

Liška Marek

2007

2009

600

APVV

APVV 0171 06

Výskum keramických materiálov...

Galusek

2007

2009

525

KEGA

3/6411/08

Transformácia existujúceho študijného programu Manažérstvo kvality produkcie na celouniverzitný, bilingválny  študijný program

Kristína Zgodavová

2008

2010

314

 

 

 

spolu

 

 

1 125

 

 

 

spolu TnUAD

 

 

6 863

Ostatné projekty:

APVV

LPP 0059 06

Popularizácia vedy a techniky na stredných a základných školách...

Maga Dušan

2007

2009

990

SEE AF

SEE/EoL/150/1.2/X

FIDIBE - Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship in the SEE Area

Kristína Zgodavová

2009

2011

229

 
Sponzorované odkazy


Magna Charta Observatory
EUA
Helios
Asseco solutions