• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

    Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

  • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Spevácky zbor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dirigent: Dr. Jozef Vakoš, PhD.

V roku  1995 sa začalo v našom meste vážne hovoriť o vzniku vysokej školy. Vtedajší Splnomocnenec Vlády SR pre jej vznik Ing. Ján Pristach pri jednom z náhodných stretnutí neodmietol môj návrh na založenie speváckeho zboru, práve naopak. Univerzita však ešte neexistovala no myšlienka už bola na svete.

 

V septembri roku 2002, pri otvorení 5.Akademického roka bol pozvaný na účinkovanie Spevácky zbor slovenských učiteľov. Jeho výborom som bol poverený dohodnúť detaily otvorenia a koncertu z príležitosti uvedenej udalosti s rektorom Trenčianskej univerzity doc. Ing.Jurajom Wagnerom, PhD. Po prerokovaní potrebného som mu predložil aj návrh na založenie speváckeho zboru. Začali sa prípravné fázy, predložil som koncepciu zboru (bola prijatá) a mohli sme začať. Lenže...

 

Pokusy o položenie základov zboru boli málo úspešné. V akademickom roku 2003/2004 sa nám podarilo dať dohromady dvanásť záujemcov z radov študentov univerzity. Pracovali sme systematicky na úplne začiatočníckej platforme. Vystúpenia sme však neboli schopní.

 

V akademickom roku 2004/2005 som sa pokúsil zapojiť do tejto aktivity aj  študentov stredných škôl mesta a spevuchtivých mladých ľudí z mesta. Začali sme v októbri 2004. Po prvých dvoch rokoch pokusov o vytvorenie umeleckého telesa, sa podarilo dať dohromady 25 študentov a spolupracovníkov univerzity a pustiť sa do serióznej práce. Vzhľadom na kvalitu členov sa v pomerne krátkom čase podarilo pripraviť koncertnú dramaturgiu na príležitostné vystúpenia.

 

Popri štúdiu skladieb "pre publikum", sme sa pustili i do náročnejších skladieb. Podarilo sa nám na veľmi dobrej úrovni zvládnuť kompozície prakticky zo všetkých vývojových období hudby - od renesancie až po súčasnosť - s ktorými sme sa prezentovali na vrcholnej súťaži vysokoškolských speváckych zborov Slovenska "Akademická Banská Bystrica" v júni 2005 na ktorom zbor získal bronzové pásmo v kategórii komorných speváckych zborov. Vyvrcholením celoročného snaženia bola účasť na festivale "San Martino" v Casalecchio di Reno v Taliansku v novembri.

 

Z domácich bežných vystúpení sa USZ prezentoval na koncertoch v Trenčíne a Banskej Bystrici (spolu so SZ Canzona Neosolium pri Akadémii umení v Banskej Bystrici) a na otvorení akademického roka TnUAD v septembri.

 

Prvým rokom umeleckého snaženia Speváckeho zboru TnUAD bol teda rok 2005.

Akademický rok 2005/2006, na slávnostnom zasadnutí Akademického senátu TnUAD už otváral Spevácky zbor TnUAD. Prezentoval sa slušnou úrovňou interpretácie a vystúpenie sa stretlo s pozitívnym ohlasom publika. Celé obdobie školského roka bolo poznačené usilovnou prácou. Pravidelné nácviky sa konali každý utorok na pôde TnUAD. Pripravoval sa program svetského i duchovného charakteru. V máji sa v priestoroch Trenčianskeho múzea uskutočnil 2. Jarný koncert, kde účinkoval Spevácky zbor TnUAD a Trenčianky spevácky zbor. Koncert mal veľmi dobrú úroveň a dodal nám ďalšiu chuť do umeleckej práce. Nasledovalo tradičné otvorenie Akademického roka 2006/2007  v septembri 2006 a vyvrcholením nášho umeleckého snaženia bola účasť na  III. ročníku Adventného festivalu speváckych zborov Trenčianskeho kraja s názvom "Daj Boh šťastia tejto zemi..." Tu sa zbor prezentoval výberom duchovných skladieb a publikum v Evanjelickom a. v. kostole v Trenčíne nadšene aplaudovalo jeho výkonu. Prvý krát sa zbor predstavil v nových kostýmoch.

 

"Vystúpenie mladého trenčianskeho zboru (t.j. Speváckeho zboru TnUAD) bolo pre všetkých prekvapením, spočívajúcom na muzikálne brilantnom vyspievaní náročných skladieb, čo bol výsledok spoločnej snahy mladých spevákov a umeleckého vedenia." - tak znela prvá kritika, uverejnená v 26. čísle VIII. ročníka dvojtýždenníka Mesta Trenčín INFO a ktorej autorom je Jozef  Čery.

Viac fotografií nájdete na stránke fotoarchívu

Aktuálne informácie:

Dirigent Speváckeho zboru TnU AD, Trenčín

Vážení študenti!


Dovoľujem si obrátiť sa na Vás s ponukou a prosbou. Možno viete, možno nie, ale šiesty rok na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka pôsobí spevácky zbor. Jeho poslaním je vytvoriť priestor pre ušľachtilé trávenie voľného času študentov ale aj ostatných spevuchtivých priaznivcov z radov dospelých či neštudujúcej mládeže. V súčasnosti zbor prežíva krízu v tom, že z jeho členskej základne sa vytrácajú študenti. A myslím, že je to na škodu veci.


Za uplynulé obdobie Spevácky zbor TnU AD získal viacero pozitívnych ocenení a úspechov. Zaradil sa medzi popredné vysokoškolské spevácke zbory Slovenska ba získal určitý kredit aj za jeho hranicami. (Bližšie informácie možno získať na web stránke univerzity).


Vychádzajúc z uvedeného Vás pozývam do radov Speváckeho zboru TnU AD.  Stretávame sa každý utorok o 18.00 hod v učebni 103 vo fakultnej budove (bývalá CEVA).  Zbor má pred sebou nemalé plány a pomerne vysoké ambície, ktoré by mali kulminovať na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v máji budúceho roka v Bratislave. Z členstva v zbore plynú určité benefity,  ktorých využívanie môže spríjemniť štúdium aj po stránke materiálnej.


I napriek tomu, že univerzita inklinuje ku technickým vedám, veľa z vás sa venovala a možno aj venuje zborovému spievaniu a tým aj k zušľachťovaniu duše a osobnosti technického intelektuála. Možno, že aj Vašou zásluhou sa podarí existenciu takéhoto telesa zachrániť ale i ďalej rozvíjať tak, ako na niektorých iných technických univerzitách (Košice, Žilina, Bratislava). Veď nám ide o dobré meno našej "alma mater" a jej reklamu aj v tejto oblasti.

Vopred Vám ďakujem!


V Trenčíne 21. Septembra 2009

Čo plánujeme ešte do konca roka 2008:

  • V sobotu 15. novembra 2008 sa zúčastníme festivalu speváckych zborov v Novom Meste nad Váhom. Podrobíme sa nesúťažnej konfrontácii s výbornými speváckymi zbormi zo Žiliny, Prievidze, Bratislavy, Partizánskeho a Nového Mesta nad Váhom. V súčasnosti sa intenzívne pripravuje na interpretáciu festivalového programu. Program je orientovaný na interpretáciu svetských zborových skladieb.
  • V dňoch 12. - 14. decembra 2008 sa v našom meste uskutočnia tri adventné koncerty v rámci IV. ročníka Adventného festivalu speváckych zborov pod názvom Daj Boh šťastia tejto zemi... s medzinárodnou účasťou. Festival bude organizovať Mesto Trenčín, Trenčianske osvetové stredisko a Agentúra JoVa v Trenčíne. Jeho účastníkmi budú spevácke zbory z Rakúska, Maďarska, Poľska a spevácke zbory z okresu Trenčín. Náš spevácky zbor bude účinkovať na otváracom koncerte v piatok 12. decembra 2008 o 19.00 v Piaristickom kostole Sv. Františka Xaverského n a Mierovom námestí. Dramaturgia nášho bloku bude zameraná na priestor kostola - interpretovať budeme skladby duchovného charakteru. Program budeme brúsiť po festivale v Novom Meste nad Váhom.

Akademická Banská Bystrica

Druhý májový víkend zorganizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici už trinásty ročník medzinárodnej súťaže vysokoškolských speváckych s názvom Akademická Banská Bystrica. Štafetu organizačného výkonu celého podujatia vzala na svoje plecia katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty  UMB. Súťaže sa zúčastnilo osem speváckych zborov z Fínska, Českej republiky a zo Slovenska. Medzi nimi bol aj Spevácky zbor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka z Trenčína.

 

Náš zbor súťažil v kategórii komorných miešaných zborov. Vo svojom súťažnom bloku interpretoval skladby: Thomas Morley: April is My Misters Face, Mikuláš Schneider Trnavský: Ave Maria (povinná sklkadba, predpísaná vyhlasovateľom súťaže), skladba Mártona Horvátha - Levente: Ó, salutaris hostie, Urmas Sisask: Gloria tibi, Domine, celoslovensky premiérovo uvedená skladba Austrálskej hudobnej skladateľky Anne Marie Forbes: Ave verum, Arvo Pčrt: Bogorodice devo a skladbu Ivana Hrušovského: Zahučali chladné vetry.

 

Medzinárodná porota, vedená svetoznámym dirigentom Ondrejom Lenárdom (SR) vyriekla pre nás ortieľ - zisk strieborného pásma. To bol náš cieľ, s ktorým sme na súťaž cestovali. A podaril sa! Podaril sa vďaka 17 členom nášho zboru. Ba mohol byť aj  vyššie ocenenie, ale naše personálne možnosti to už neumožnili. Chcem teda poďakovať všetkým, ktorí sa o tento úspech zaslúžili.  A ďakujem aj za podporu vedeniu TnUAD!

 

Vy, študenti, ktorí budete čítať túto noticku ste tými, ktorých tieto voľnočasové aktivity zaujímajú. Obraciam sa na vás s ponukou a pozvaním. Príďte medzi nás. Stretávame sa vždy v utorok od 17.45 v miestnosti B 103 fakultnej budovy (bývalá budova CEVA). Toto pozvanie sa týka aj nových študentov, uvažujúcich o štúdiu na našej univerzite.

 

V Trenčíne 11. mája 2009.

 

Dr. Jozef Vakoš, PhD. - dirigent SZ TnUAD V Trenčíne.

 
Sponzorované odkazy


Asseco solutions
Helios
Magna Charta Observatory
EUA