• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

    Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

  • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Oznamy07.08.2012 13:15 Vek: 7 yrs
Kategória: Pre uchádzačov

FŠT - prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Od: Admin

Dekan
Fakulty špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
v y p i s u j e
p r i j í m a c i e  k o n a n i e  n a :

doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2012/2013 v študijnom programe Strojárske technológie a materiály študijný odbor 5.2.7. strojárske technológie a materiály

Prihlášky na doktorandské štúdium spolu s prílohami je treba podať na tlačive „Prihláška na vysokoškolské štúdium – III. stupeň“ do 7.8.2012 na adresu:

Dekanát FŠT - prodekan pre výchovu a vzdelávanie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pri Parku 19
911 06 T r e n č í n

Tel.: 032/7400204, 032/7400270

 

Prijímacie konanie :           22. augusta 2012 o 10,00 hod.

                                             miestnosť: Z 224 - zasadačka FŠT

 

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť len uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského štúdia rovnakého, alebo príbuzného študijného odboru.

 

Poplatok za prijímacie konanie:  30.- €                          Banka:     Štátna pokladnica

Účet:                         7000065375/8180                         Variabilný symbol:     10302

 

V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:

a)  meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,
b)  vybraný študijný program a tému dizertačnej práce,
c)  zvolenú formu doktorandského štúdia.
K prihláške uchádzač ďalej priloží:
a)  životopis,
b)  kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
c)  overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. výpis o skúškach), 

d)  zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác,
e)  potvrdenie o odbornej praxi uchádzača na dennú formu štúdia,
f)  rámcový projekt dizertačnej práce.

 

Poznámka:

        Potvrdenie o zaplatení poplatku priložia uchádzači k prihláške.   Poplatok za prijímacie konanie nevraciame.

        Prijímací pohovor pozostáva z odborného pohovoru pred skúšobnou komisiou pre prijímacie  pohovory.

        V zmysle organizačnej smernice rektora TnUAD o výške školného pre akademický rok 2012/2013 je externá forma doktorandského štúdia spoplatnená. Bližšie informácie nájdete na www.tnuni.sk.

 

TÉMY DOKTORANDSKÝCH DIZERTAČNÝCH PRÁC

 V AKADEMICKOM ROKU 2012/2013

 

 

Školiteľ: prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.

1.  Vplyv plazmovej nitridácie na vrubovú húževnatosť ocelí

2.  Ovplyvnenie pevnostných charakteristík ocelí plazmovou nitrodáciou

 

Školiteľ: prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.

1.      Analýza možností optimalizácie skúšok spoľahlivosti špeciálnej techniky

2.      Hodnotenie technicko-ekonomickej efektívnosti špeciálnej techniky

na kolových podvozkoch

 

Školiteľ: prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

1. Vplyv materiálu vedenia delostreleckých nábojov a jeho častí na priebeh zasúvania

    do hlavne.

2. Vplyv materiálových charakteristík tesnenia hydraulickej brzdy na priebeh záklzu a

    predklzu  hlavňovej zbrane.

 

Školiteľ: prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.

1.  Renovácia nosných častí špeciálnej techniky z kompozitných materiálov.

 

Školiteľ: doc. Ing. Peter Lipták, CSc..

1.  Zvýšenie balistickej ochrany jednotlivca z pohľadu použitia moderných materiálov.

2.  Smerovanie perspektív ošetrovania skladovania a likvidácie munície z pohľadu

     vysokoenergetických materiálov.

3.  Vplyv materiálu a optimalizácia technologického procesu pre riadenie automobilu (prevod

     riadenia pre automobil AKTIS a TATRAPAN

 

Školiteľ: doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc.

1. Štúdium zmien prebiehajúcich v zóne ohybu vysokopevných ocelí

2. Zmeny štruktúry pri spevňovaní ocelí ARMOX tvárnením za studena

 

Školiteľ: doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

1. Výskum kvalitatívnych ukazovateľov obrobených povrchov vysokopevných materiálov

 

Školiteľ: doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.

1.Štúdium a overenie moderných metód aplikovaných pri nedeštruikčných skúškach zvarov.

2.Štúdium a overenie vplyvu nanovrstiev na báze soľ - gel aplikovaných na povrchy

    materiálov pre strojársky priemysel. / Ziková/ 

 

Školiteľ: doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD.

1. Výskum možností využitia inštrumentálnych metód a opotrebenia meracieho média

    k diagnostike technického stavu vybraných skupín špeciálnej techniky

 

Školiteľ: Dr.h.c. doc. Ing. Oto Barborák, CSc.

1. Využitie nových materiálov v konštrukcii textilného stroja

     

 


 
Sponzorované odkazy


EUA
Asseco solutions
Helios
Magna Charta Observatory