• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

  Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

 • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Oznamy24.08.2012 09:03 Vek: 7 yrs
Kategória: Pre uchádzačov

Politológia - 2. kolo

Od: Admin

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študijný odbor 3.1.6 Politológia

študijný program Politológia

Študentská ul. 2, 911 50 Trenčín, 032/ 7400 910, milota.cervienkova@tnuni.sk; dana.jamborova@tnuni.sk;  www.tnuni.sk

 

Termín podania prihlášky:          do 7. septembra  2012

Poplatok za prijímacie konanie: 40 €          

Banka:                                         Štátna pokladnica

Účet:                                            7000065375/8180                 

Variabilný symbol:                      19002

Referenčné číslo:                        5699687

Adresa:                                        Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Študentská 2, 911 50 Trenčín

 

 

Akreditované študijné programy    FŠ           T             R             PP*

Politológia                                         D             Bc.           3              140

Politológia                                         E             Bc.           3                40

 

Podmienky prijatia

Študijný program Politológia bakalárske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v študijnom programe Politológia je ukončené stredoškolské vzdelanie.

 • prihláška musí byť riadne vyplnená, podpísaná a podaná na tlačive pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3) – všetky osobné údaje, forma štúdia, kód strednej školy, číslo študijného odboru + požadované prílohy, t.j.
  • vpísané predmety a koncoročné známky za všetky ročníky,  známky z maturitnej skúšky, uchádzač je povinný si vypočítať priemer známok za jednotlivé ročníky a maturitu a uviesť ho v prihláške
  • predmet y a známky potvrdené strednou školou, v prípade nepotvrdenia údajov je potrebné zaslať overené fotokópie všetkých vysvedčení a maturitného vysvedčenia,
  • podpísaný životopis,
  • doklad (ústrižok) o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky
  • vyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu

 

V prípade nekompletnosti požadovaných údajov nebude prihláška akceptovaná.

Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

Uchádzači budú prijatí formou výberového konania. Kritériom prijatia budú výsledky na strednej škole. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí absolvovali maturitnú skúšku z aspoň dvoch z nasledujúcich predmetov: dejepis, náuka o spoločnosti, anglický jazyk a celkový výsledok ich maturitnej skúšky nebol horší ako 2,5. Z ostatných uchádzačov bude vytvorené poradia na základe priemeru známok v končiacom ročníku (50%) a maturitného vysvedčenia (50%).

Rektor TnUAD zváži vypísanie druhého kola prijímacieho konania v prípade, že po prvom kole nebude prijatý dostatočný počet uchádzačov.

Jazykom politológov je anglický jazyk, ktorý sa bude vyučovať pre začiatočníkov aj pokročilých.

Denná forma bakalárskeho štúdia   -  podľa zákona bezplatne

Externá forma bakalárskeho štúdia -  poplatok za štúdium je  600 €

 

Študent spoplatneného študijného programu v  externej forme štúdia predloží doklad o úhrade školného pri zápise.  

Školné a poplatky sa uhrádzajú poštovým peňažným poukazom alebo bezhotovostne prevodom na účet TnUAD.

Bližšie informácie o výške školného pre akademický rok 2012/2013 a poplatkov spojených so štúdiom na TnU AD budú zverejnené na internetovej stránke – www.tnuni.sk  (Pre uchádzačov – Školné a poplatky). 

Profil absolventa:

Absolvent štúdia politológie bude mať dostatočný teoretický základ poznatkov z odborných politologických disciplín porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií, súčasných trendov v politologickom myslení,
z problematiky organizácie a riadenia spoločnosti, fungovanie regiónov vnútri spoločnosti a v cezhraničnej spolupráce a jazykovú výbavu na to, aby mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (verejná správa, občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie). Bude pripravený na to, aby samostatne, tvorivo a efektívne riešil aktuálne problémy rozvoja spoločnosti, predkladal alternatívy a efektívne komunikoval s partnermi doma i v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatnenia bude profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu, politického života a v novinárskej práci. Vytvorenie vyšších územných celkov v r. 2001 otvorilo ďalší priestor pre profesionálne uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia politológie v procesoch, cezhraničnej regionálnej spolupráce i v procesoch komunikácie smerom k inštitúciám a organizáciám Európskej únie. Na svoje profesionálne pôsobenie v štruktúrach regionálnej a ústrednej úrovne správy bude mať primeranú cudzojazyčnú pripravenosť.

Uplatnenie v praxi:

Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne
a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne), ako aj subjekty tretieho sektora, občianske združenia a nadácie.

* plánovaný počet


 
Sponzorované odkazy


Asseco solutions
Helios
Magna Charta Observatory
EUA