• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

  Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

 • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Oznamy23.04.2012 21:13 Vek: 8 yrs
Kategória: Výberové konania

Výberové konanie - FŠT - profesori

Od: Admin

Rektor

     Trenčianskej  univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu špeciálnej techniky:

 • jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa do funkcie profesor v odbore strojárske technológie a materiály 
 • jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa do funkcie profesor v odbore strojárstvo so zameraním na špeciálnu techniku

POŽADUJEME:

 • pre funkciu profesor v odbore strojárske technológie a materiály získaný vedecko-pedagogický titul profesor,
 • pre funkciu profesor v odbore strojárstvo so zameraním na špeciálnu techniku získaný vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent, 
 • minimálne 5-ročná pedagogická a vedecko-výskumná prax v požadovanom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 10. 5. 2012.                       

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 20. 4. 2012 

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
rektor TnUAD


 
Sponzorované odkazy


Helios
Magna Charta Observatory
EUA