• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

  Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

 • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Oznamy09.08.2012 08:47 Vek: 7 yrs
Kategória: Výberové konania

Výberové konanie - FŠT

Od: Admin

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

 

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest na Katedre špeciálnej a mobilnej techniky a 1 funkčné miesto na Katedre strojárskej technológie a materiálov nasledovne:

 • 1   pracovné  miesto  vysokoškolského  učiteľa vo   funkcii   odborný  asistent v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry s predpokladom výučby jazyka ruského, španielskeho, francúzskeho, anglického
 • 1   pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry s predpokladom výučby jazyka anglického a nemeckého
 • 1 pracovné miesto - výskumný pracovník

POŽADUJEME:

 • na obsadenie funkcie odborného asistenta na Katedre špeciálnej a mobilnej techniky dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore
 • na obsadenie funkcie výskumného pracovníka na Katedre strojárskej technológie a materiálov vysokoškolské vzdelanie 3. alebo 2. stupňa, pričom uprednostnení budú uchádzači s dosiahnutým 3. stupňom vysokoškolského vzdelania
 • odborná prax vo výskume a  vzdelávaní
 • publikačná činnosť za posledné  tri roky
 • aktívna znalosť aspoň jedného ďalšieho cudzieho jazyka
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia
 • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, zoznam publikovaných prác
 • uprednostňovaní budú uchádzači s dosiahnutým 3. stupňom VŠ vzdelania (PhD.)

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxi zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM,  Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 31.8.2012.

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan  FŠT     


 
Sponzorované odkazy


EUA
Helios
Magna Charta Observatory
Asseco solutions