• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

  Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

 • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Oznamy08.06.2012 17:33 Vek: 7 yrs
Kategória: Výberové konania

Výberové konanie

Od: Admin

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

vypisuje  v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s vnútornými predpismi univerzity

výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest

 1. vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent v študijnom odbore 67-21-9 medzinárodné vzťahy
 2. výskumný pracovník

zaradené na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá je celouniverzitným vedecko-pedagogickým pracoviskom, vykonávajúcim výskum a vzdelávanie v študijnom odbore politológia a v akreditovaných  študijných programoch politológie. Miestom výkonu práce je Trenčín.

POŽADUJEME:

 • na obsadenie funkcie odborného asistenta v študijnom odbore medzinárodné vzťahy vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,
 • na obsadenie funkcie výskumného pracovníka na Katedru politológie vysokoškolské vzdelanie 3. alebo 2. stupňa, pričom uprednostnení budú uchádzači s dosiahnutým 3. stupňom vysokoškolského vzdelania
 • odborná prax vo vysokoškolskom vzdelávaní min. 5 rokov,
 • publikačná aktivita v oblasti uvedených alebo príbuzných študijných odborov za ostatné tri roky,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, zoznam publikovaných prác.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 18. júna 2012. Uchádzačom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa  6. 6. 2012

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
rektor TnUAD


 
Sponzorované odkazy


EUA
Asseco solutions
Magna Charta Observatory
Helios