História a súčasnosť univerzity

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1.7.1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola, patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl. Trenčiansky kraj bol posledným v rámci Slovenska, ktorý nemal vysokú školu. Okrem celoštátnej potreby rozširovania možnosti vysokoškolského štúdia a zvyšovania počtu študujúcich na vysokých školách, vznik samostatnej univerzity v trenčianskom regióne bol vyvolaný najmä vysokou koncentráciou strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, významných výskumno-vývojových a projektových organizácií, sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych organizácií a inštitúcií. Druhým dôvodom bol v trenčianskom regióne pomerne veľký potenciál mládeže spôsobilej na vysokoškolské štúdium.

Podľa Zákona o vysokých školách pri vzniku univerzity boli zriadené jej základné súčasti: Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta mechatroniky, Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove a  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov. Neskôr v roku 2002 bol zriadený Ústav prírodných a humanitných vied, ktorý plní vybrané celouniverzitné vzdelávacie a výskumné funkcie a v roku 2004 Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva pre zabezpečenie vzdelávania a výskumu v zdravotníctve.

Po piatich rokoch pôsobenia na základe dosiahnutých výsledkov pri budovaní novej univerzity bola poctená premenovaním na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zákonom o zmene názvu Trenčianskej univerzity. V r. 2002 podľa Zákona o vysokých školách bola transformovaná na verejnú vysokú školu.

Vízia

Víziou univerzity je byť vyhľadávanou univerzitou výskumného typu v regióne, spájajúcou, technické, ekonomické,  sociálne, zdravotnícke a prírodné vedy a postupne sa zaradiť medzi excelentné európske výskumné univerzity.

 

Graf č.1 - Študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (denné štúdium, externé štúdium)
Graf č. 2 - Denní študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium)
Graf č. 3 - Externí študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium)
Graf č. 4 - Interní a externí študenti TnUAD spolu

Legenda

FŠT - Fakulta špeciálnej techniky

FM - Fakulta mechatroniky

FPT - Fakulta priemyselných technológií

FSEV - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

ÚZO - Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva

ÚPHV - Ústav prírodných a humanitných vied

TnUAD - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka